card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2009Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгааны тойм

Орон нутгийн төсвийн орлогын хуваарилалтыг зохистой хангах нь/ Хураангуй тайлан/

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: орон нутгийн төсөв, төсвийн орлого, орон нутгийн санхүүжилт, орон нутгийн төсвийн татвар, төсвийн орлогын хуваарилалт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Төсвийн нийт орлогын ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээ 2008 онд 2000 оныхоос 10 хувиар өссөн бол харин орон нутгийн орлогын ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээ үүний эсрэгээр, 2000 оныхоос 3.7 хувиар буурчээ. Орон нутгийн орлогын, төсвийн нийт орлогод эзлэх хувь ч мөн ижил динамикаар өөрчлөгдөж буурсан үзүүлэлт байна. Энэ нь Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулиар (ТБУСТХ) нийгмийн үндсэн үйлчилгээ болох боловсрол, эрүүл мэнд, соёл болон нийгмийн халамжийг орон нутгаас харъяалах яаманд шилжүүлсэнтэй холбоотой юм. 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: орон нутгийн төсөв, төсвийн орлого, орон нутгийн санхүүжилт, орон нутгийн төсвийн татвар, төсвийн орлогын хуваарилалт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах