card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2009Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлагаСудалгаа

Орон нутгийн төсвийн орлогын хуваарилалтыг зохистой хангах нь /Дэлгэрэнгүй тайлан/

Зохиогч: Зөвлөх: Л.Лувсанжамц, ОУ-ын зөвлөх: Питер Габор, Хянан тохиолдуулсан: Б.Мөнхсоёл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: орон нутгийн төсөв, төсвийн орлого, орон нутгийн санхүүжилт, орон нутгийн төсвийн татвар, төсвийн орлогын хуваарилалт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Судалгааны ажлын зорилго нь төвлөрлийг сааруулах өнөөгийн бодлогын нөхцөл байдал, түүнийг төсвийн арга замаар хангаж байгаа бодит байдлыг задлан шинжилж үнэлгээ өгөхөд чиглэгдэнэ. Үнэлгээнд үндэслэн цаашид орон нутгийн төсвийн тогтвортой, урьдчилан тодорхойлох боломжтой, өөрөө захиран зарцуулах төсвийн орлогыг бий болгох бодлогын асуудлаар хувилбарууд дэвшүүлж хэрэгжүүлэх арга замуудыг санал болгоход чиглэгдсэн. Үүний тулд дараахь бодлогын асуултад хариулт өгөх зорилтыг тавив. “Одоогийн төсөв, санхүүгийн тогтолцоо нь орон нутагт хангалттай, урьдчилан тодорхойлох боломжтой, бие даасан, шударга, тэгш төсвийг бий болгож чадаж байна уу?” гэдэгт хариулт өгөх явдал юм.

Зохиогч: Зөвлөх: Л.Лувсанжамц, ОУ-ын зөвлөх: Питер Габор, Хянан тохиолдуулсан: Б.Мөнхсоёл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: орон нутгийн төсөв, төсвийн орлого, орон нутгийн санхүүжилт, орон нутгийн төсвийн татвар, төсвийн орлогын хуваарилалт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах