card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2011Монитор

Ерөнхий боловсролын сургуулийн иргэний боловсролын сургалтанд хийсэн үнэлгээ, мониторинг

Зохиогч: Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан У.Туяа, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн мэргэжилтэн Ч.Алтангэрэл Хянасан ННФ-ын менежер А.Гэрэлмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Ерөнхий боловсролын сургуулийн иргэний боловсролын сургалтанд хийсэн үнэлгээ, мониторинг
Хөтөлбөр: *

Ерөнхий боловсролын сургуулийн иргэний боловсролын сургалтын (Иргэншил хичээл) өнөөгийн нөхцөл байдал, түүний хэрэгжилт болон үр дүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, тулгамдаж буй сорилт бэрхшээлүүдийг тодорхойлж, улмаар түүний чанар, үр нөлөөг сайжруулахад чиглэсэн бодлогын зөвлөмж гаргахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.
Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллалаа. 
- Эрх зүйн орчны шинжилгээний чиглэлээр 
- Хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээний чиглэлээр 
- Сайжруулахад чиглэсэн зөвлөмж гаргах чиглэлээр бодлогын зөвлөмж гаргахад уг судалгааны зорилго чиглэж байна. 

Зохиогч: Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан У.Туяа, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн мэргэжилтэн Ч.Алтангэрэл Хянасан ННФ-ын менежер А.Гэрэлмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Ерөнхий боловсролын сургуулийн иргэний боловсролын сургалтанд хийсэн үнэлгээ, мониторинг
Хөтөлбөр: *