card
Зохиогч: Төрийн ил тод байдал: Нийгмийн баялагийн хуваарилалт форумаас гаргасан эмхэтгэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн ил тод байдал: Нийгмийн баялагийн хуваарилалт
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Манай улсад төрийн ил тод байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн цөөнгүй алхмууд хийгдэж, олон хөтөлбөр, баримт бичиг, хууль тогтоомж баталсан боловч ил тод байдал нь төрийн үйл ажиллагааны бүхий л салбарт тууштай баримтлах нэгдсэн зарчим болж хараахан чадаагүй, хэрэгжүүлэлтийн түвшинд бодитой үр дүн төдийлөн гараагүй байна. Иймээс ил тод байдлыг хангах чиглэлээр төр, иргэний нийгмийн байгууллагуудын зүгээс хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг үнэлэн дүгнэж, оршиж буй бэрхшээл хүндрэлийг тодорхойлж, даван туулах арга замыг талууд хамтран хэлэлцэх нь ил тод байдлыг улам гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж Нээлттэй Нийгэм Форум ‘‘Төрийн ил тод байдал: Нийгмийн баялаг хуваарилалт” сэдэвт форумыг зохион байгууллаа. Форумаас гаргасан эмхэтгэлийг хүлээн авна уу. 

 

Зохиогч: Төрийн ил тод байдал: Нийгмийн баялагийн хуваарилалт форумаас гаргасан эмхэтгэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн ил тод байдал: Нийгмийн баялагийн хуваарилалт
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь