card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2011Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ОлборлохҮйлдвэрлэлийнИлТодБайдалСудалгаа

Орлогын Ажиглагч Индекс: Ил тод байдал: Засгийн газрууд ба газрын тос, байгалийн хий, уул уурхайн үйлдвэрлэл

Зохиогч: Орлогын Ажиглагч Институти, Транспэрэнси Интернэшнл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Орлогын Ажиглагч Индекс: Ил тод байдал: Засгийн газрууд ба газрын тос, байгалийн хий, уул уурхайн үйлдвэрлэл
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Манай орны хувьд баялгийг ашиглах бодлого, түүний хэрэгжилтийн ил тод, нээлттэй байдлыг үнэлэх тодорхой үзүүлэлтүүдийг боловсруулж, түүнийгээ хянаж байх нь чухал ач холбогдолтой. Олон улсын түвшинд анх удаагаа байгалийн арвин их баялагтай 41 улс орныг хамруулсан Орлогын Ажиглагч Индексийг АНУ-д төвтэй төрийн бус Орлогын ажиглагч хүрээлэн, олон улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг Транспарэнси Интернэшнл байгууллагуудаас хамтран гаргасан нь Монгол Улсын хувьд онцгой ач холбогдолтой болсныг тэмдэглэн, үндсэн тайланг нь уншигч танд эх хэлнээ хөрвүүлэн хүргэж байна. 

 

Зохиогч: Орлогын Ажиглагч Институти, Транспэрэнси Интернэшнл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Орлогын Ажиглагч Индекс: Ил тод байдал: Засгийн газрууд ба газрын тос, байгалийн хий, уул уурхайн үйлдвэрлэл
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь