card
Зохиогч: Хэвлэлийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал, PhD М.Мөнхмандах
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Иргэний мэдэх эрх ба төрийн нууцын зохицуулалт
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Монгол Улсын иргэн Үндсэн хуулийн дагуу “Төр, түүний байгууллагаар хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй.” Тиймээс “хууль ёсоор тусгайлан хамгаалсан” нууц мэдээлэл хэр өргөн хүрээг хамарч буйгаас иргэдийн мэдээлэл авах эрх чөлөө хэдий хэмжээнд хэрэгжих нь шалтгаална хэмээн үзсэний үүднээс энэхүү  бодлогын судалгааг гүйцэтгэв. Уг судалгааны хүрээнд Монгол Улсад одоо үйлчилж буй “Төрийн нууцын тухай хууль”, төрийн нууц болон мэдээллийн эрх чөлөөний асуудалтай холбоотой судалгааны тайлан, хуулийн төслүүд, мөн ардчилсан болон ардчиллыг шинээр хөгжүүлж буй улс орнуудын төрийн нууцын тухай хууль, тогтоомж, тэдгээртэй холбоотой судалгаа, үнэлгээний тайлан дүгнэлт, онолын материалыг задлан шинжиллээ. 

Зохиогч: Хэвлэлийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал, PhD М.Мөнхмандах
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Иргэний мэдэх эрх ба төрийн нууцын зохицуулалт
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь