card
Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2012
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2012 оны 1-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс 1-р улиралд өмнөх улирлаас 11 нэгж хувиар өссөн, өмнөх оны мөн үеэс 47-н нэгж хувиар тус тус буурч 182 болсон байна. ХХИ өмнөх улиралд бууралттай гарсан ч энэ улиралд багагүй хэмжээгээр өссөн байна. ХХИ-ийн бага зэрэг өссөнөөс үзэхэд ирээдүйд эдийн засгийн өсөлтийн хэмжээ хадгалагдахыг харуулж байна. 2013 онд Оюутолгой олборлолт эхлэж, Таван толгойн хувьцаа олон улсын зах зээлд IPO хийн ард иргэд хувьцааны дансандаа сая төгрөгтэй дүйхүйц хувьцаатай болохтой холбоотой хүлээлт өсөхөд нөлөөлсөн байж болох юм. 

Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2012
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2012 оны 1-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах