card
Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2012
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2012 оны 2-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс 2-р улиралд өмнөх улирлаас 11 нэгж хувиар өсөж, өмнөх оны мөн үеэс 7-н нэгж хувиар буурч 192,98 болсон байна. ХХИ 2011 онд ихээхэн унасан хэдий ч энэ оны 1-р улирлаас эхлэн аажмаар өсөж буй юм. Уул уурхай, эдийн засгийн өсөлттэй холбоотойгоор иргэд өөрсдийн амьдралыг дээшлэнэ хэмээн хүлээлт бий болсон, тэрхүү хүлээлт нь 2009 оноос эхлэн ХХИ-г огцом өсгөсөн хэдий ч 2011 оноос эхлэн инфляци, цалин зэрэгтэй холбоотойгоор эргээд огцом буурсан билээ. Гэвч 2012 оны эхнээс эхлэн ХХИ тогтвортой өссөн нь иргэдийн дунд эерэг хүлээлт бий болоод буйг харуулж байна.

Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2012
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2012 оны 2-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах