card
Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2012
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2012 оны 3-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс өмнөх 2 улирал дарааллан өссөн боловч энэ улиралд өмнөх улирлаас 9 нэгж хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 20-н нэгж хувиар тус тус буурч 184 болсон байна. Энэ нь иргэдийн эдийн засгийн талаарх хүлээлт эргэн буурч байна хэмээн үзэж болох ч улирлын тодорхой нөлөөлөл байж болох юм. Монголын эдийн засгийн өсөлт 2011 оны эцсээр 17,3% байсан боловч энэ оны 3-р улирлын байдлаар 12,5% болж буурсан билээ. Энэ нь цаашлаад Хятадын эдийн засгийн уналттай холбоотой байж болох юм. Дэлгэрүүлж судалгаанаас танилцана уу. 

Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2012
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2012 оны 3-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах