card
Зохиогч: Судалгааны баг: Судлаач Б.Бат, Д.Цэрэнжав, Ж.Доржпүрэв, Г.Пүрэвдорж, Судалгааг удирдаж, хянан тохиолдуулсан Б.Мөнхсоёл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын эрчим хүчний засаглалын үнэлгээний тайлан
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Өнөөдрийг хүртэл Монгол Улсад эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлтийг бараг бүхэлд нь төр өөрөө хариуцан эрхэлж ирлээ. Сүүлийн жилүүдэд улс орны эдийн засаг огцом тэлж өсөхийн хэрээр эрчим хүчний хэрэгцээ тэр хэмжээгээр нэмэгдэж, нөгөө талаар хүмүүсийн амьдралын түвшинг сайжруулах,  нийгмийн ялгааг багасгах, байгаль орчны доройтлыг бууруулах зэрэг тулгамдсан зорилтуудыг шийдвэрлэхийн тулд асар их хөрөнгө оруулалтаар барьж байгуулагдсан, мөн гадаадын зээл тусламжийн үлэмжхэн хэсгээр шинэчлэгдэж ирсэн тус салбарын бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналтыг урьд урьдынхаас илүү хариуцлагатай, иргэд, олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох шаардлага хурцаар тавигдаж байна.

Энэхүү үнэлгээг ерөнхийдөө 2011 он, зарим талаар 2012 оны эхний хагас жилийн баримт мэдээлэл, нөхцөл байдалд тулгуурлан хийж гүйцэтгэсэн ба түүнээс хойш 2012 оны 6 дугаар сард УИХ-ын сонгууль болж төр, засгийн дотоод бүтэц, түүний дотор эрчим хүчний засаглалын тогтолцоонд зарим өөрчлөлт хийгджээ.

Зохиогч: Судалгааны баг: Судлаач Б.Бат, Д.Цэрэнжав, Ж.Доржпүрэв, Г.Пүрэвдорж, Судалгааг удирдаж, хянан тохиолдуулсан Б.Мөнхсоёл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын эрчим хүчний засаглалын үнэлгээний тайлан
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь