card
Зохиогч: Д.БАЙЛЫХҮҮ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн өмчит уул уурхайн компани, төрийн өмчит компаниудын засаглалын үнэлгээ, уул уурхайн компанийн засаглал, Эрдэнэс Монгол ХХК
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Энэхүү үнэлгээг хийхдээ компанийн засаглалын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох дор дурсан есөн үзүүлэлтийг үнэлгээний үндсэн шалгуур болгон авсан болно. Үүнд:

- Хувьцаа эзэмшигч, түүний эрхийн хамгаалалт

- Хувьцаа эзэмшигчийн хурал

- Төлөөлөн удирдах зөвлөл

- Гүйцэтгэх удирдлага

- Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

- Чухал хэлцлүүд

- Ногдол ашиг

- Дүрэм болон засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулж буй эрхийн бусад акт

- Хяналтын тогтолцоо зэрэг болно. Энэхүү үзүүлэлтүүдээр хийсэн Засаглалын үнэлгээний тайлантай танилцана уу.

Зохиогч: Д.БАЙЛЫХҮҮ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн өмчит уул уурхайн компани, төрийн өмчит компаниудын засаглалын үнэлгээ, уул уурхайн компанийн засаглал, Эрдэнэс Монгол ХХК
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь