card
Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн өмчит уул уурхайн компани, төрийн өмчит компаниудын засаглалын үнэлгээ, Оюутолгой ХХК, уул уурхайн компанийн мэдээллийн ил тод байдал
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Энэхүү үнэлгээг хийхдээ компанийн засаглалын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох дор дурдсан есөн элементийг үнэлгээний үзүүлэлт болгон авч тэдгээр үзүүлэлтийн хүрээнд тухайн компани  зайлшгүй  баримтлах  ёстой  сайн  засаглалын  нийтлэг  зарчим  болон Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг асуулгын аргаар үнэлж гаргалаа. Ингэхдээ асуулга бүрийн хүрээнд хийгдэх ажлын хэрэгжилтийг 0-5 оноогоор үнэлж түүнийгээ хувьд шилжүүлэн үнэлгээг 0-100 хувиар тооцож гаргалаа.

Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн өмчит уул уурхайн компани, төрийн өмчит компаниудын засаглалын үнэлгээ, Оюутолгой ХХК, уул уурхайн компанийн мэдээллийн ил тод байдал
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих