card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхШүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх2015#ШүүхийнШинэтгэл#ХараатБусШүүх#ИлТодШүүхНом

Монгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь

Зохиогч: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн дэд профессор, доктор О.Мөнхсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Энэхүү ном нь МУ дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын тогтолцоо, тулгамдсан асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилготой. Ном нь дөрвөн бүлэгтэй. 

1 дүгээр бүлэгт хууль тогтоомжоор шүүгчид ямар болзол, шаардлага тавьдаг вэ, эдгээрийг задалж нарийвчлах боломжтой юу гэсэн асуултад хариулна. 

2 дугаар бүлэгт шүүгчийг сонгон шалгаруулж томилох ерөнхий тогтолцоог танилцуулж, Ерөнхий зөвлөл болон Хуульчдын холбооноос шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох оролцоог боловсонгуй болгох шаардлагатай гэдгийг харуулна.

3 дугаар бүлэгт мэргэшлийн хороо нь шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг нэр дэвшигч хэр хангасан бэ гэдгийг үнэлэхдээ шалгалтын арга хэрэглэдэг талаар 

4 дүгээр бүлэгт Ерөнхий зөвлөлийн болон Мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүй, түүнийг зохицуулсан дүрэм, түүний агуулга, давуу болон сул тал, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, эдгээрийг сайжруулах хувилбарын талаар санал болгоно. 

 

Зохиогч: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн дэд профессор, доктор О.Мөнхсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх