card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2015Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ТөрийнӨмчитКомпанийнЗасаглалСудалгаа

Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК - Засаглалын үнэлгээ

Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү, Хянан тохиолдуулсан С.Одхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК - Засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

"Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн засаглалын энэхүү үнэлгээг Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас 1999, 2004 онд гаргасан "Компнийн засаглалын зарчим", "Төрийн өмчийн компанийн засаглалын гарын авлага", ОУ-ын Санхүүгийн корпорациас гаргасан "Компанийн засаглалын гарын авлага", АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн агентлагаас гаргасан төрийн өмчийн компанийн засаглалын түвшинг тодорхолойлох асуулт, Компанийн засаглалын рейтинг тогтоох Standard Poor's - ийн арга зүй зэрэгт үндэслэн боловсруулсан аргачлалын дагуу тодорхойлсныг энэхүү тайлангаар танд хүргэж байна. 

 

Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү, Хянан тохиолдуулсан С.Одхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК - Засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь