card
Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү, Хянан тохиолдуулсан С.Одхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК- Засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Энэхүү үнэлгээг хийхдээ компанийн засаглалын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох дор дурсан есөн үзүүлэлтийг үнэлгээний үндсэн шалгуур болгон авсан болно. Үүнд: 

- Хувьцаа эзэмшигч, түүний эрхийн хамгаалалт 

- Хувьцаа эзэмшигчийн хурал 

- Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

- Гүйцэтгэх удирдлага 

- Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 

- Чухал хэлцлүүд

- Ногдол ашиг 

- Дүрэм болон засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулж буй эрхийн бусад акт

- Хяналтын тогтолцоо зэрэг болно. Энэхүү үзүүлэлтүүдээр хийсэн Засаглалын үнэлгээний тайлантай танилцана уу.  

Зохиогч: Судлаач Д.Байлыхүү, Хянан тохиолдуулсан С.Одхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК- Засаглалын үнэлгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь