card
Зохиогч: "Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх нь" хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ИРГЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЧАДАВХЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Нээлттэй Нийгэм Форум нь иргэдэд тулгамдаж буй хууль зүйн үр дагавар бүхий бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэж буй арга хэрэгсэл, хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ авах өнөөгийн хэрэгцээ, боломжийг тодорхойлох судалгааг үндэсний хэмжээнд хийв. Уг судалгааг 2016 оны 5 - 11 дүгээр сард 7 аймгийн 30 сум, нийслэлийн 4 дүүргийн нийт 1630 иргэнийг хамруулан шууд ярилцлагын аргаар "Хараат буссудалгааны хүрээлэн"-тэй хамтран хийж гүйцэтгэлээ.

Зохиогч: "Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх нь" хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ИРГЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЧАДАВХЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх