card
Зохиогч: Судалгааны дүнг боловсруулсан: (Ph.D) П.Мөнхтуяа, (Ph.D) Г.Золзаяа, (МSc) Ш.Баярдулам
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цагдаагийн байгууллага- Хэрэглэгчийн үнэлгээ - 2017
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Манай улсын хувьд энэхүү судалгааг хөндлөнгийн байгууллагаар жил бүр хийлгэх үүргийг цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэсэн бөгөөд сүүлийн 5 жилд тасралтгүй хийж байгаа юм. ННФ нь 2017 оны 9 дүгээр сард ЦЕГ-тай байгуулсан Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд "Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх хэрэглэгчийн үнэлгээ-2017" судалгааг санхүүжүүлж, техникийн туслалцаа үзүүлж ажиллалаа. Энэ удаагийн судалгааны онцлог нь анх удаа үндэсний хэмжээнд хийгдэж байгаагаас гадна олон улсын аргачлалын дагуу явагдаж байгаа явдал юм. Үүний зэрэгцээ цагдаагийн албаны шинэчлэл эхлээд 4 орчим жил болоод байгаа тул шинэчлэлийн үр нөлөөг үнэлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулах боломжтой. 

Зохиогч: Судалгааны дүнг боловсруулсан: (Ph.D) П.Мөнхтуяа, (Ph.D) Г.Золзаяа, (МSc) Ш.Баярдулам
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цагдаагийн байгууллага- Хэрэглэгчийн үнэлгээ - 2017
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих