card
Хүний эрх2018Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглалСудалгаа

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэнгийн захирал, МУИС-ийн Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн докторант Ц.Одгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Агритийм Канад Консалтинг ХХК
Он: 2018
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: *

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Эрдэс баялгийн салбарын жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээ судалгааг Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэн УУХҮЯ, СЕСМИМ төслийн захиалгаар 2018 оны 06 дугаар сараас 09 дүгээр сарыг дуустал нийт 3 сарын хугацаанд Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, Багануур дүүрэг, Дорнод, Дорноговь, Орхон, Өмнөговь, Ховд аймгийг хамруулан гүйцэтгэв. 

Үндэсний, орон нутаг, байгууллага, өрх, хувь хүний түвшинд салбарын үзүүлж буй жендэрийн нөлөөллийн тухай нотолгоонд үндэслэсэн салбарын жендэрийн бодлогыг
боловсруулан хэрэгжүүлэхээр зорьж байгаад тус үнэлгээний гол ач холбогдол оршиж байна. 

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэнгийн захирал, МУИС-ийн Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн докторант Ц.Одгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Агритийм Канад Консалтинг ХХК
Он: 2018
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: *