card
Хүний эрх2012Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглалСудалгаа

Монгол Улс дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд үзүүлэх нөлөө

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэн, Социологийн шинжлэх ухааны магистр Ц.Одгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нийгмийн бодлого хөгжлийн судалгааны хүрээлэн
Он: 2012
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улс дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд үзүүлэх нөлөө, 2012 Судалгааны тайлан
Хөтөлбөр: *

Монгол Улс дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд үзүүлэх нөлөө

Энэхүү судалгааны ажил нь Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Цогтцэций, Ханбогд сумдыг хамруулан уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн иргэд, малчид болон бусад оролцогч талуудыг хамруулан мэдээлэл цуглуулах, уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас хүний эрх зөрчигдсөн тохиолдлыг гүнзгийрүүлэн судлах, судалгааны мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, судалгааны тайлан бичих, судалгааны үр дүнд тулгуурлан дүгнэлт зөвлөмж дэвшүүлэхэд чиглэсэн.

Уул уурхайн үйл ажиллагаанаастухайн нөлөөллийн бүсийн байгаль орчин-экосистем, орон нутгийн иргэд, малчдын амьдралын хүрэлцээтэй түвшинд аж төрөх, эрүүл аюулгүй амьдрах, газар өмчлөх, мэдээлэл авах, шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох эрхийн хэрэгжилт болон эдгээр эрхийн хэрэгжилтэд үзүүлж буй нөлөөллийг судлан, санал, зөвлөмж боловсруулахад судалгааны зорилго оршлоо.

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэн, Социологийн шинжлэх ухааны магистр Ц.Одгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нийгмийн бодлого хөгжлийн судалгааны хүрээлэн
Он: 2012
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улс дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд үзүүлэх нөлөө, 2012 Судалгааны тайлан
Хөтөлбөр: *