card
Зохиогч: Багийн ахлагч: МУИС-ын Хууль зүйн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D) Ж.Эрдэнэбулган, Судлаачид: Өмгөөллийн “Кэй и партнерс” ХХН-ийн өмгөөлөгч Ж.Батмөнх, Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны референт Б.Гончигсумлаа, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Ренчиндорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Өршөөлийн хуулиудад хийсэн дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Өршөөлийн хуулиудад хийсэн дүн шинжилгээ

Өршөөлийн хууль тогтоомжийн үр нөлөөг судалснаар хууль тогтоогч, иргэний нийгмийн байгууллага, олон нийтийг судалгаанд суурилсан бодит мэдээлэл, түүнд тулгуурлан гаргасан оновчтой зөвлөмжөөр хангах, өршөөлийн хуулийн хэрэгцээ, шаардлагыг зөв тодорхойлох, хуулийн эерэг, сөрөг талыг харьцуулж сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга, бодлогын хувилбарыг тодорхойлох ач холбогдолтой.

Өршөөлийн хуулийн төсөл, түүнийг хэлэлцэх ажиллагаа хаалттай явагддаг, харьцангуй богино хугацаанд батлагддаг нь олон нийт, судлаачид байр сууриа илэрхийлэх боломж хомс, батлагдсаны дараа элдэв хардлагыг дагуулж байдаг тул энэхүү хөндлөнгийн судалгаагаар өршөөлийн хуулийн эерэг, сөрөг талд хариулт өгөхүйц бодит мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх нь бодлого боловсруулагчид, судлаачид төдийгүй иргэний нийгмийн байгууллага, олон нийтэд чиглэсэн судалгааны ажил болно гэж үзэж байна. 

Зохиогч: Багийн ахлагч: МУИС-ын Хууль зүйн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D) Ж.Эрдэнэбулган, Судлаачид: Өмгөөллийн “Кэй и партнерс” ХХН-ийн өмгөөлөгч Ж.Батмөнх, Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны референт Б.Гончигсумлаа, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Ренчиндорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Өршөөлийн хуулиудад хийсэн дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих