card
Зохиогч: Судлаач: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч Л.Галбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Гэрч, хохирогчийн хамгаалалт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Гэрч, хохирогчийн хамгаалалт

Энэхүү судалгааны хүрээнд гэрч, хохирогчийг үр дүнтэй, бодитой хамгаалахтай холбоотойгоор дотоодын хууль тогтоомжийг олон улсын хэм хэмжээнд хэрхэн уялдуулах, олон улсын сайн туршлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зөвлөмж гаргав. Мөн Засгийн газрын 2015 оны 346 дугаар тогтоолоор баталсан “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-т туссан гэрч, хохирогчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилт хэрхэн хэрэгжиж буйд дүгнэлт хийв. 

Үүнээс гадна гэрч, хохирогчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр олон улсын байгууллага болон бусад улсын хэрэгжүүлж буй сайн туршлагыг судалж, Монгол Улсад тус асуудлаар анхаарах асуудлыг тодорхойллоо.

 

Зохиогч: Судлаач: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч Л.Галбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Гэрч, хохирогчийн хамгаалалт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих