card
Зохиогч: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн профессор, Хууль зүйн доктор О.МӨНХСАЙХАН
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төслөөрх санал
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төслөөрх санал

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны цахим хуудас дээр 2020.01.31-ний өдөр нийтэлсэн Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төсөл (цаашид “ШТХ-ийн төсөл” гэх) -ийг судалсны үндсэн дээр санал боловсруулав. Энэ саналд уг төслийн заалт бүрийг нэг бүрчлэн үнэлж дүгнэх бус, харин шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан, хариуцлагатай байдалд нөлөөлөх гол заалтуудыг сонгон авч, олон улсын сайн туршлага, дотоодод тулгарч байсан бэрхшээлээс авсан сургамж, өмнө хийж байсан судалгаанууддаа үндэслэн анализ хийхийг зорилоо.

Мөн, Шүүхийн тухай хуулийн төслийн агуулга 2019.11.14-ний өдөр Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл баримтлал, түүнийг товч илэрхийлэл болсон Монгол Улсын Их Хурлын 2020.01.09-ний өдрийн “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 02 дугаар тогтоолд нийцсэн байдлыг нягтлахыг хичээсэн юм." 

Зохиогч: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн профессор, Хууль зүйн доктор О.МӨНХСАЙХАН
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төслөөрх санал
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх