card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхШүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх2020#ШүүхийнШинэтгэлСудалгаа

НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА ШҮҮХИЙН ПРАКТИК

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: МХХ-ны Захиргааны эрх зүйн хорооны УЗ-ийн гишүүн, Байгаль орчны эрх зүйн дэд хорооны зохицуулагч Р.Мөнхзул, Судлаачид: Хууль зүйн магистр (LL.M), МХХ-ны гишүүн, МУИС-ын Хууль зүйн сургуулийн багш Д.Баяр, Хууль зүйн магистр (LL.M.), МХХ-ны гишүүн, Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрх зүйн онолын тэнхимийн ахлах багш Д.Бадамцэцэг, Хууль зүйн магистр (LL.M.), Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн ахлах референт С.Билгүүн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА ШҮҮХИЙН ПРАКТИК
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА ШҮҮХИЙН ПРАКТИК

Уг судалгааны ажлын ач холбогдлыг дараах агуулгаар тодорхойлж байна. Үүнд:

- Улсын хэмжээнд шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлийн агуулга, нэр төрөл, тоон мэдээлэл, тэдгээрийг шийдвэрлэсэн байдалд дүгнэлт өгөх;

- Төрийн бус байгууллага (ТББ)-аас шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй болохоо нотлох, нэхэмжлэлийг хүлээн авах эсэхийг шийдвэрлүүлэх, хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлүүлэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох замаар ТББуудад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

- Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүхээс хуулийг хэрхэн ойлгож, хэрэглэх, шүүхийн байгууллага ямар асуудалд анхаарах, улмаар эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох талаар санал зөвлөмж өгөх;

- Цаашид энэ төрлийн хэрэг маргаан, шүүхийн практикийг сонирхон судлах хэн бүхэнд судалгааны эх сурвалж бий болох. 

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: МХХ-ны Захиргааны эрх зүйн хорооны УЗ-ийн гишүүн, Байгаль орчны эрх зүйн дэд хорооны зохицуулагч Р.Мөнхзул, Судлаачид: Хууль зүйн магистр (LL.M), МХХ-ны гишүүн, МУИС-ын Хууль зүйн сургуулийн багш Д.Баяр, Хууль зүйн магистр (LL.M.), МХХ-ны гишүүн, Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрх зүйн онолын тэнхимийн ахлах багш Д.Бадамцэцэг, Хууль зүйн магистр (LL.M.), Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн ахлах референт С.Билгүүн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА ШҮҮХИЙН ПРАКТИК
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх