card
Зохиогч: Судлаач: Улсын ерөнхий прокурорын газрын Сургалтын төвийн сургагч багш, прокурор Ц.Мөнхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын хэрэгжилт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын хэрэгжилт

Монгол Улс 2015 онд Эрүүгийн хуулиа шинэчлэн баталсан бөгөөд өмнө нь “Албадан ажил хийлгэх ял” гэж нэрлэгдэж байсан ялын төрлийг “Нийтэд тустай ажил хийлгэх ял” гэж өөрчилж хуульчилсан юм. Хорихоос өөр төрлийн ялыг илүү чухалчлах болсон нь нэг талаас ялын бодлогод хүмүүнлэгийн чиг хандлага түгээмэл нэвтэрсэн, нөгөө талаас хүний эрхийн үнэт зүйлсийг эрүүгийн эрх зүйгээр хамгаалах шаардлага өсөн нэмэгдсэнтэй холбоотой.

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын тогтолцоог хууль зүйн шинжлэх ухааны онол, арга зүйн болон шүүхийн практикт үндэслэн судалж, тухайн ялын хэрэгжилтийн өнөөгийн бодит байдалд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход оршино.

 

 

Зохиогч: Судлаач: Улсын ерөнхий прокурорын газрын Сургалтын төвийн сургагч багш, прокурор Ц.Мөнхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын хэрэгжилт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих