card
Зохиогч: Багийн ахлагч: МУИС-ийн ХЗС-ийн захирал, доктор (Ph.D) Ж.Эрдэнэбулган, Судлаачид: Өмгөөллийн “Кэй и партнерс” ХХН-ийн өмгөөлөгч Ж.Батмөнх, ХНХЯ-ны Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч Д.Ренчиндорж, МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон Улсын Арбитрын хуулийн мэргэжилтэн Э.Цэлмэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн хууль дахь шударга ёсны зарчмын хэрэгжилт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАРЧМЫН ХЭРЭГЖИЛТ

(Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2.7 болон 12.3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь хэсэгт заасан зарим гэмт хэргийн жишээн дээр)

Эрүүгийн хуулийн шударга ёсны зарчмын агуулга, бусад улсын туршлага, чиг хандлага, эрүүгийн хуульд тусгагдсан байдал, үр дагавар, практик хэрэгжилтийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид тусгагдсан дээрх хоёр гэмт хэргийн жишээн дээр харьцуулан судалж, энэ талаар хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсэхэд судалгааны санал, дүгнэлт гаргахыг зорилоо.

 

Зохиогч: Багийн ахлагч: МУИС-ийн ХЗС-ийн захирал, доктор (Ph.D) Ж.Эрдэнэбулган, Судлаачид: Өмгөөллийн “Кэй и партнерс” ХХН-ийн өмгөөлөгч Ж.Батмөнх, ХНХЯ-ны Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч Д.Ренчиндорж, МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон Улсын Арбитрын хуулийн мэргэжилтэн Э.Цэлмэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн хууль дахь шударга ёсны зарчмын хэрэгжилт
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих