card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгаа

ГЭМТ ХЭРГИЙН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛАЛТАЙ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙГ НИЙЦҮҮЛЭХ БОЛОМЖ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: ШЕЗ-ийн ШСМСХ-ийн судлаач-багш М.ЦЭДЭВСҮРЭН, Судлаачид: МУИС-ийн ХЗС-ийн НЭЗТ-ийн багш, Үндсэн хуульт ёс сангийн судлаач, магистр Т.ЗОЛБОО, МУИС-ийн ХЗС-ийн НЭЗТ-ийн багш, Үндсэн хуульт ёс сангийн судлаач, магистр Б.БАТБАЯР
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ГЭМТ ХЭРГИЙН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛАЛТАЙ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙГ НИЙЦҮҮЛЭХ БОЛОМЖ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ГЭМТ ХЭРГИЙН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛАЛТАЙ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙГ НИЙЦҮҮЛЭХ БОЛОМЖ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Энэ судалгааны үндсэн зорилго бол Гэмт хэргийн статистикийн олон улсын ангилалтай үндэсний статистикийг  бүх түвшинд хамаарах үзүүлэлтийг нарийвчлан судалж, эдгээр үзүүлэлтийг манай улсын гэмт хэргийн статистикийн ямар үзүүлэлтээр хэрхэн нийцүүлж нөхөх боломжтой болохыг тодорхойлоход оршино. 
Энэ удаагийн судалгаанд ГХСОУА-ын эхний 3 түвшний ангиллыг сонгон авч судаллаа. 

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: ШЕЗ-ийн ШСМСХ-ийн судлаач-багш М.ЦЭДЭВСҮРЭН, Судлаачид: МУИС-ийн ХЗС-ийн НЭЗТ-ийн багш, Үндсэн хуульт ёс сангийн судлаач, магистр Т.ЗОЛБОО, МУИС-ийн ХЗС-ийн НЭЗТ-ийн багш, Үндсэн хуульт ёс сангийн судлаач, магистр Б.БАТБАЯР
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ГЭМТ ХЭРГИЙН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛАЛТАЙ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙГ НИЙЦҮҮЛЭХ БОЛОМЖ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих