card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2021Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ТөрийнӨмчитКомпанийнЗасаглалСудалгаа

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ТӨРИЙН НИЙТИЙН ӨМЧ - ГАЗАР БА ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ, ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН БАЯЛАГ БА ХУВЬЦАА

Зохиогч: Хуульч Н.Баярмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ТӨРИЙН НИЙТИЙН ӨМЧ - ГАЗАР БА ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ, ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН БАЯЛАГ БА ХУВЬЦАА
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ТӨРИЙН НИЙТИЙН ӨМЧ - ГАЗАР БА ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ, ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН БАЯЛАГ БА ХУВЬЦАА

Уг судалгаагаар өмчийн тулгуур онол, хандлагад тулгуурлан нийтийн өмчийг, тэр дундаа Үндсэн хуулиар тогтоосон төрийн нийтийн өмчийн ойлголт, эрх зүйн үндсийг тодорхойлохыг зорьжээ. Энэ хүрээнд төрийн өмчийн харилцаанд оролцогчдын эрх хэмжээг өмчийн зориулалт, ангилалд тулгуурлан тодорхойлж, төрийн нийтийн өмчийн суурь болох газар, түүний удирдлага, бүртгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох саналыг дэвшүүлжээ. Тэрчлэн газрын хэвлийн баялгийг ашиглах гол хэлбэр болсон төрийн өмчит компанийн хариуцлага, үр нөлөөг нэмэгдүүлэхэд хувьцааны удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой саналуудыг дэвшүүлсэн юм.

Тус тайлангийн үр дүн, дүгнэлт, санал зөвлөмж нь судлаачийн дүгнэлт бөгөөд Нээлттэй Нийгэм Форумын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. 

 

 

Зохиогч: Хуульч Н.Баярмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ТӨРИЙН НИЙТИЙН ӨМЧ - ГАЗАР БА ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ, ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН БАЯЛАГ БА ХУВЬЦАА
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь