card
ННФ жилийн тайлан2020Жилийн тайлан

Нээлттэй Нийгэм Форум 2020 оны жилийн тайлан

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2020
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нээлттэй Нийгэм Форум 2020 оны жилийн тайлан
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь
Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2020
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нээлттэй Нийгэм Форум 2020 оны жилийн тайлан
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь