card
2007Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Монгол Улс: Шинэ эдийн засагт шаардагдах чадварыг төлөвшүүлэх нь

Зохиогч: Кристобал Ридао-Кано
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл, ажилгүйдэл, албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалт
Хөтөлбөр: *

Энэхүү тайланд зах зээлийн эдийн засагт шилжиж буй Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлд тулгарч буй бэрхшээлүүдийг судлан, хоорондоо харилцан холбоо бүхий дараахь гурван асуудлыг хамруулжээ. (i) ажилгүйдэл, (ii) албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, (iii) чадварын үл нийцэл. Хөдөлмөр нь ядуу иргэдийн хувьд гол баялаг нь байдаг тул бүтээмж өндөртэй ажил эрхлэх боломжгүй байгаагаас ядууралд ихээр өртөж байна. Чадварын үл нийцлээс гадна үр ашиг муутай байгаа нь боломжит хүний нөөцийг бүрэн дүүрэн ашиглах боломжийг хааж, эдийн засгийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлж байна. 

Зохиогч: Кристобал Ридао-Кано
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2007
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл, ажилгүйдэл, албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалт
Хөтөлбөр: *