card
Зохиогч: Ашгийн бус удирдахуйн асуудлаарх төв болон зүүн европын ажлын хэсэг, Орч: Ц.Гомбосүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн бус байгууллагын удирдлага, ТББ-ын удирдахуйн зарчим, төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа, Монголын ТББ, ТББ-ын санхүүжилт, ТББ-ын удирдах зөвлөл, ТББ-ын дүрэм
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Ашгийн бус удирдахуйн асуудлаарх Төв болон Зүүн Европын Ажлын хэсэг нь 2001 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш ашгийн бус байгууллагын удирдлагын зөвлөлүүдэд тулгарч буй сорилт, бэрхшээлийг судалж байгаа билээ. Есөн орны мэргэжилтэн, практик ажилтан нарыг эгнээндээ багтаасан тус Ажлын хэсэг нь Төв болон Зүүн Европын (ТЗЕ) ашгийн бус хийгээд төрийн бус байгууллагууд (ТББ)-ын удирдлага, зохион байгуулалтыг онцлог талаас нь судалж байгаа юм.

Зохиогч: Ашгийн бус удирдахуйн асуудлаарх төв болон зүүн европын ажлын хэсэг, Орч: Ц.Гомбосүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн бус байгууллагын удирдлага, ТББ-ын удирдахуйн зарчим, төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа, Монголын ТББ, ТББ-ын санхүүжилт, ТББ-ын удирдах зөвлөл, ТББ-ын дүрэм
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь