card
ННФ жилийн тайлан2012Жилийн тайлан

Нээлттэй Нийгэм Форум 2012 оны жилийн тайлан

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2012
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь


Нээлттэй Нийгэм Форум 2012 оны жилийн тайлан
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нээлттэй Нийгэм Форум 2012 оны жилийн тайлан [PDF]

Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) 2012 оны ээлжит тайлангаа Та бүхэнд толилууж байгаадаа таатай байна. Энэ он бидний хувьд олон жил идэвхи зүтгэл гарган ажилласан зарим ажлынхаа үр дүнг үзсэн, мөн улс орны хөгжлийн чухал сэдвийг хөндсөн шинэ төсөл санаачлагыг амжилттай хэрэгжүүлж эхэлсэн жил байлаа.

2004 оноос эхлэн ННФ бусад төрийн бус байгууллагатай хамтран сонгуулийн мониторинг хийж, үр дүнг нь бодлого боловсруулагчид, олон нийтэд хүргэн, эрхзүйн шинэчлэлтэд хувь нэмэр оруулах нөлөөллийн цогц үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд УИХ-ын сонгуулийн шинэ хуульд сонгуулийг ил тод, шударга, хяналттай явуулахад чиглэсэн олон өөрчлөлт орлоо. Тухайлбал, сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг иргэний шинэчилсэн бүртгэлд үндэслэн улсын хэмжээнд нэгтгэн гаргах, нягтлан шалгах ажлыг Улсын бүртгэлийн газарт хариуцуулан хэсгийн хороод уг жагсаалтыг дур мэдэн хяналтгүйгээр өөрчилдөг явдлыг хориглов. Мөн шинэ хуулиар иргэний нийгмийн байгууллагууд сонгуулийн өдрийн санал хураалтыг ажиглах боломжтой болсноор ННФ-ын дэмжлэгтэйгээр “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт” сүлжээнээс анх удаа сонгуулийн санал хураах байранд ажиглалт хийв. Сонгогчдын санал тоолох автоматжуулсан систем нэвтрүүлэх үйл явцад мөн бүрэн хэмжээний мониторинг хийж дүгнэлт гаргалаа.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилж батлуулсан шүүхийн тухай багц хуулийн “Шүүхийн иргэний төлөөлөгчийн тухай ” хуулийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлж Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй хамтран иргэд шүүх үйл ажиллагаанд оролцоход зориулсан гарын авлага, мэдээллийн багц материал боловсруулж эхлээд байна. Түүнчлэн Ерөнхийлөгчийн Тамгын газартай хамтран шүүхийг олон нийтэд илүү нээлттэй болгоход чиглүүлэх шүүхийг сурвалжлах талаар сэтгүүлчдэд зориулан сургалт, хэлэлцүүлгүүд зохион байгууллаа. Мөн эрүүгийн эрхзүйн шинэтгэлийн багц хуулийн төсөл боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж салбарын мэргэжилтэн, судлаачдыг хуулийн төсөл боловсруулах болон хөндлөнгийн шүүмж гаргах, хэлэлцүүлэх үйл явцад үр нөлөөтэй оролцуулах боломж нөхцлөөр хангалаа. ННФ 2012 оноос эхлэн ХЭҮК-той хамтран дотоод, гадаадын эрдэмтэн судлаачид, хүний эрхийн зүтгэлтнүүдийг урьж олон нийтэд зориулсан хүний эрхийн цуврал лекц зохион байгуулж ирсэн нь хүний эрхийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг гүнзгийрүүлэхэд ач холбогдолтой үйл ажиллагаа болж төлөвшлөө.

Найм дахь жилдээ хэрэгжүүлж буй “Төрийн бус байгууллагуудын мониторингийн тэтгэлэгт хөтөлбөр”-т 2012 онд хот, хөдөөгийн 31 байгууллага шалгарч төсөв, төрийн хариуцлага ил тод байдал, хүний эрх ба уул уурхай зэрэг таван чиглэлээр мониторинг хийж байна. Олборлох салбарын мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч “Төлсөн авснаа нийтэл” төрийн бус байгууллагуудын эвсэлтэй хамтран Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага (ОҮИТБС)-ын хүрээнд 2006 оноос хойш гарсан үндэсний бүх тайланд дүн шинжилгээ хийж, салбарын төлбөрийн талаарх мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, боловсруулах, олон нийтэд хүргэхтэй холбоотойгоор авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлын зөвлөмж гаргасныг ОҮИТБС-ын ажлын алба анхааралдаа авч шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Олборлох салбарын бодлогыг хянах иргэний нийгмийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд мөн багагүй анхаарч бусад орны туршлага судлах, Монголын иргэний нийгмийн туршлагыг бусад оронд түгээх сургалт, семинарт эвслийн гишүүдийг оролцоход дэмжлэг үзүүлэв.

ННФ “Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээ, “Ил тод байдлын сан” ТББ-тай хамтран 2012 онд шинээр “Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлыг хангах загвар стандарт”-ыг боловсруулж Ховд аймгийн хоёр сум, Улаанбаатар хот болон Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тус тус туршиж хэрэгжүүллээ. Мөн энэ онд шинээр эхлүүлсэн “Монгол Улсын эрчим хүчний засаглал” санаачлагын хүрээнд энэ салбарын засаглалын үнэлгээ анх удаа хийгдэж цаашид иргэний нийгмийн сүлжээ байгуулан олон улсын түншүүдтэй хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна.

Уул уурхайгаас орох орлогын менежментийн асуудалд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах зорилгоор нөхөгдөшгүй баялгийг зөв зохистой, үр өгөөжтэй зарцуулахаас улс орны ирээдүйн хөгжил хэрхэн хамаарахыг төсөөлсөн “2021 оны Монголын зураглал” боловсруулж олон нийтэд хүргэв. Нийгэм, боловсролын бодлогын хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд бусдын адил чанартай сайн боловсрол олгох, өвөрмөц хэрэгцээнд нь нийцсэн сурах орчин нөхцөл бүрдүүлэх чиглэлээр нөлөөллийн ажил явуулсны үр дүнд уг асуудал бодлогын түвшинд хэлэлцэгдэх чухал сэдэв болов.

Бидний санаачилж хийж буй, мөн хэрэгжүүлэхээр зорьж буй үйл ажиллагааны тайлантай танилцан санал, бодлоо хуваалцах аваас бид гүнээ талархан хүлээн авах болно

Нээлттэй Нийгэм Форумын
гүйцэтгэх захирал

П.Эрдэнэжаргал

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2012
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь