card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2019Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалИргэний боловсролдИнфографик

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГЭЭС

Зохиогч: Эх сурвалж: Үндэсний аудитын газар, Монгол Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, гүйцэтгэлийн аудитын тайлан (2019 он)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГЭЭС
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГЭЭС   

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эдийн засгийн үр ашиг, нийгэмд үзүүлэх үр дүнг тооцоогүй, төсөвлөлтийн шаардлагыг бүрэн хангаагүй төсөл, арга хэмжээг баталж байгаа нь хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг бууруулж байна. 

Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтыг өмнөх онтой харьцуулахад төсөл, арга хэмжээний тоо 2 дахин, санхүүжих дүн 81.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ. Дэлгэрүүлж инфографикаас үзнэ үү. 

Зохиогч: Эх сурвалж: Үндэсний аудитын газар, Монгол Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, гүйцэтгэлийн аудитын тайлан (2019 он)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГЭЭС
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах