card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2020#УлсТөрийнСанхүүжилтИргэний боловсролдГарын авлага

Улс төрийн намын болон сонгуулийн санхүүжилт - Улс төрийн санхүүжилтийн гарын авлага

Зохиогч: Орчуулагч: С.Бадрал Редакторууд: Д.Энхцэцэг (1-5-р бүлэг болон бусад нэмэлт материалууд), Б.Баттуул (6-7 болон 9-10-р бүлэг), П.Эрдэнэжаргал (8-р бүлэг)
Хэвлэн нийтэлсэн: Энэхүү гарын авлагыг Нээлттэй Нийгэм Форумаас АСДҮОУХ-тэй хамтран 2018-2019 онд хэрэгжүүлсэн Улс төрийн санхүүжилт: Ёс зүй, оролцоо, хариуцлага төслийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр монгол хэлнээ хөрвүүлж хэвлэн нийтлэв.
Он: 2020
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улс төрийн намын болон сонгуулийн санхүүжилт - Улс төрийн санхүүжилтийн гарын авлага
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Улс төрийн намын болон сонгуулийн санхүүжилт - Улс төрийн санхүүжилтийн гарын авлага

Улс төрийн намын болон сонгуулийн санхүүжилтийн талаарх уг гарын авлагыг Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэн (АСДҮОУХ) эрхлэн гаргасан бөгөөд энэ асуудлаарх дэлхийн бараг бүх улс орны мэдээллийг нэг дор багцлан танилцуулсан цогц бүтээл болохыг онцлон дурдах нь зүйтэй. 

Уг гарын авлага АСДҮОУХ-гийн өмнөх судалгаануудад тулгуурласан бөгөөд улс төрийн санхүүжилтийн зохицуулалтын өнөөгийн нөхцөл байдлыг сайтар ойлгох боломж олгож байна. Тэрчлэн холбогдох талуудад хандсан өөрчлөлт шинэчлэл хийх зөвлөмжүүд, цаашдын судалгаанд зориулсан тодорхой саналуудыг тусгасан нь сайшаалтай. Улс төрийн санхүүжилтийн асуудлаарх олон улсын туршлагыг ийнхүү толилуулснаар тус гарын авлага нь шударга сонгууль, ардчилсан улс төрийг хамгаалахад дөхөм болохуйц чухал эх сурвалж болжээ.

Зохиогч: Орчуулагч: С.Бадрал Редакторууд: Д.Энхцэцэг (1-5-р бүлэг болон бусад нэмэлт материалууд), Б.Баттуул (6-7 болон 9-10-р бүлэг), П.Эрдэнэжаргал (8-р бүлэг)
Хэвлэн нийтэлсэн: Энэхүү гарын авлагыг Нээлттэй Нийгэм Форумаас АСДҮОУХ-тэй хамтран 2018-2019 онд хэрэгжүүлсэн Улс төрийн санхүүжилт: Ёс зүй, оролцоо, хариуцлага төслийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр монгол хэлнээ хөрвүүлж хэвлэн нийтлэв.
Он: 2020
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улс төрийн намын болон сонгуулийн санхүүжилт - Улс төрийн санхүүжилтийн гарын авлага
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь