card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2020Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалИргэний боловсролдИнфографик

Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүнгээс, инфографикийн мэдээллийн багцыг хүргүүлж байна.

Зохиогч: Эх сурвалж: Үндэсний аудитын газар, Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан (2019 он)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Аудитын дүнгээс
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүнгээс, инфографикийн мэдээллийн багцыг хүргүүлж байна.
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

"Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын зөвлөмжөөс:

Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүнг нэгтгэн инфографикийн мэдээллийн багцыг хүргүүлж байна. 

Ерөнхий сайдад зөвлөх нь:

  • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтын хариуцлагыг дээшлүүлэх талаарх эрх зүйн зохицуулалтыг шинэчилж, дотоод хяналт, дотоод аудитын үр нөлөөг сайжруулах;
  • Улсын төсвөөс олгосон зээлийн эргэн төлөлтийг барагдуулах талаар тодорхой шийдвэр гаргаж, үе шаттай ажил зохион байгуулах; 
  • Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын нөөц сан, Сум хөгжүүлэх сангийн орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалтад тавих хяналт, төсвийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах; 

Инфографикаас дэлгэрүүлж уншина уу. 

Зохиогч: Эх сурвалж: Үндэсний аудитын газар, Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан (2019 он)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Аудитын дүнгээс
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүнгээс, инфографикийн мэдээллийн багцыг хүргүүлж байна.
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах