card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2020Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ГэрээнийИлТодБайдалИргэний боловсролдГарын авлага

ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БЭЛТГЭХ, ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОЛЦОХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ НЬ ЦАХИМ - ГАРЫН АВЛАГА

Зохиогч: Бодлогын инновацийн хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БЭЛТГЭХ, ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОЛЦОХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ НЬ ЦАХИМ - ГАРЫН АВЛАГА
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БЭЛТГЭХ, ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОЛЦОХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ НЬ ЦАХИМ - ГАРЫН АВЛАГА

Уг гарын авлага хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах үндсэн гурван үе шат буюу (i) гэрээ бэлтгэх, (ii) хэлэлцэн тохиролцох, (iii) хэрэгжүүлэхэд орон нутгийнхны хувьд анхаарах асуудлуудыг танилцуулах бүтэцтэйгээр бэлтгэгдлээ. Үүнд нэг талаас, тухайн үе шатанд авч хэрэгжүүлэх ажил, тэдгээрийн эрэмбэ дараалал, нөгөө талаас хөндөгдөх асуудлуудын агуулга, мөн чанарын талаар мэдээлэл өгөхийг зорив. Үүнээс гадна мэргэжилтнүүдийн видео танилцуулга, тайлбар, дүрс мэдээлэл, олон улсын болон дотоодын туршлагын шигтгээ зэргийг багтаасан болно. 

Зохиогч: Бодлогын инновацийн хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БЭЛТГЭХ, ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОЛЦОХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ НЬ ЦАХИМ - ГАРЫН АВЛАГА
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь