card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2020Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ОлборлохҮйлдвэрлэлийнИлТодБайдалМэдээллийн хуудас

ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

Зохиогч: Зөвлөмжийг эмхэтгэн бичсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг хангах” зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор төр болон төрийн бус байгууллагууд 2019 оны 12 дугаар сарын 17-нд хамтран хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан бөгөөд тус хэлэлцүүлгээс гарсан зөвлөмжийг танд хүргэж байна. 

 

Зохиогч: Зөвлөмжийг эмхэтгэн бичсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь