card
Зохиогч: Ашгийн төлөө бус хуулийн олон улсын төв (www.icnl.org)-өөс 2021 оны I улиралд ХЗДХЯ-аас олон нийтэд хэлэлцүүлэхээр цахим хуудсандаа нийтэлсэн Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөлд өгсөн санал шүүмжийг монгол хэл рүү буулгав.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРХ ЗҮЙН ШИНЖИЛГЭЭ: ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

ЭРХ ЗҮЙН ШИНЖИЛГЭЭ: ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

Хууль зүй дотоод хэргийн яамны зүгээс Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал шүүмжлэлийг нь тусгах зорилгоор цахим хуудсандаа нийтэлж танилцуулжээ.

Ашгийн төлөө бус хуулийн олон улсын төв (АТБХОУТ)-ийн хувьд уг хуулийн төслийн албан бус Англи орчуулгыг хүлээн авсан бөгөөд Монголын хамтран ажиллагч байгууллагуудын хүсэлтээр үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө болон хувийн нууцтай холбоотой олон улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд болон шилдэг туршлагуудад үндэслэн дүн шинжилгээ хийснээ танилцуулж буйг хүлээн авна уу.  Энэхүү дүн шинжилгээнд олон улсын стандарт, тэдгээртэй холбогдон бий болж буй сайн туршлагатай харьцуулахад анхаарал татахуйц зарим заалтыг онцлон авч үзсэн болно. 

 

Зохиогч: Ашгийн төлөө бус хуулийн олон улсын төв (www.icnl.org)-өөс 2021 оны I улиралд ХЗДХЯ-аас олон нийтэд хэлэлцүүлэхээр цахим хуудсандаа нийтэлсэн Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөлд өгсөн санал шүүмжийг монгол хэл рүү буулгав.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРХ ЗҮЙН ШИНЖИЛГЭЭ: ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь