card
Зохиогч: “Хуулийн шүүмж”-ийн энэ удаагийн дугаарыг авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн гишүүдийн санал, шүүмжид үндэслэн судлаач Л.Галбаатар, ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер П.Бадамрагчаа нар боловсруулав.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас “Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн төсөл, түүний үзэл баримтлал, дагалдах хуулийн төслийг боловсруулан 2021 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдөр цахим хуудастаа байршуулж олон нийтээс санал авч байна. Иймд энэхүү санал, шүүмжээр дамжуулан Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, зохицуулалт нь олон улсын гэрээ, конвенц, жишиг зарчмууд, сайн туршлагад нийцсэн эсэхэд дүгнэлт өгч, хуулийн төслийн чанар, агуулгыг сайжруулахад чиглэсэн тодорхой санал, зөвлөмжийг бодлого боловсруулагчдад хүргэхийг зорилоо. 

Зохиогч: “Хуулийн шүүмж”-ийн энэ удаагийн дугаарыг авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн гишүүдийн санал, шүүмжид үндэслэн судлаач Л.Галбаатар, ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер П.Бадамрагчаа нар боловсруулав.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх