card
2007Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэм#ИргэдийнОролцоо#ИргэнийНийгэмНом

Хууль боловсруулах, хэлэлцэх үйл явц дахь иргэдийн оролцоо

Зохиогч: “Хууль боловсруулах, хэлэлцэх явц дахь иргэдийн оролцоо” олон улсын семинарын эмхэтгэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хууль боловсруулах, иргэдийн оролцоо, хууль батлах үйл явц, хуулийн нээлттэй байдал, хууль боловсруулахад иргэдийн оролцоо иргэний нийгмийн төлөөлөл, төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, хууль тогтоох үйл явцад иргэдийн оролцоо
Хөтөлбөр: *

Хууль боловсруулах, хэлэлцэх үйл явц дахь иргэдийн оролцоо Нээлттэй Нийгэм Форум, УИХ-ын Тамгын газартай хамтран “Хууль боловсруулах, хэлэлцэх явц дахь иргэдийн оролцоо” олон улсын семинарыг 2007 оны 1 дүгээр сард зохион байгуулсан билээ. Семинарын зорилго нь хууль боловсруулах, батлах үйл явцын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, түүнд иргэний нийгмийн төлөөлөл болох төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох явдал байв. Семинарын илтгэл, түүнтэй холбогдуулж гарсан асуулт-хариулт, санал шүүмжлэлийн дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг эмхтгэн хэвлүүлсэнийг бүрэн эхээр нь үзнэ үү.

Зохиогч: “Хууль боловсруулах, хэлэлцэх явц дахь иргэдийн оролцоо” олон улсын семинарын эмхэтгэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хууль боловсруулах, иргэдийн оролцоо, хууль батлах үйл явц, хуулийн нээлттэй байдал, хууль боловсруулахад иргэдийн оролцоо иргэний нийгмийн төлөөлөл, төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, хууль тогтоох үйл явцад иргэдийн оролцоо
Хөтөлбөр: *