card
Зохиогч: Гарын авлагыг боловсруулсан: “Оюуны Инноваци” ТББ-ын судлаач М.Мөхжаргал, Б.Төрболд
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн ажиглалтын гарын авлага
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Нээлттэй Нийгэм Форумын 2008 оноос хэрэгжүүлж ирсэн “Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсад амжилттай хэрэгжүүлж туршсан шүүхийн ажиглалтын арга зүйг нутагшуулж 2010, 2014 болон 2017 онд шүүхийн ажиглалтын төслийг орон нутгийн иргэний нийгмийн төлөөлөл, хууль зүйн клиник сургалтын төвийн багш оюутнуудын оролцоотой хэрэгжүүлсэн юм.  

Уг гарын авлагад шүүхийн ажиглалтын талаарх ерөнхий ойлголт болон шүүх хуралдааныг хөндлөнгөөс ажиглахад шаардлагатай зүйлүүд, бэлтгэл ажил, анхаарах асуудлуудыг багтаасан болно. 

Зохиогч: Гарын авлагыг боловсруулсан: “Оюуны Инноваци” ТББ-ын судлаач М.Мөхжаргал, Б.Төрболд
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн ажиглалтын гарын авлага
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх