card
Ардчилсан сайн засаглалЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХуулийнШүүмжХуулийн шүүмж

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ

Зохиогч: Дугаарыг эрхэлсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА,НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫНТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ

Санал: Нийтийн сонсголын тухай хуулиар нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хүлээсэн чиг үүрэг буюу Ерөнхий хяналтын болон Төсвийн хяналтын сонсгол зохион байгуулах талаар тусгайлан тусгаж оруулах. Ялангуяа 17-р зүйлд тусгагдсан Орон нутгийн сантай холбогдох зохицуулалттай уялдуулах. Төсвөөс гадуур сантай байх эрхийг ИТХ-д олгож байгаа тохиолдолд иргэдийн хяналтын механизмтай уях шаардлагатай. 

Зохиогч: Дугаарыг эрхэлсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА,НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫНТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих