card
Зохиогч: Хуулийн шүүмжийг боловсруулсан: Хуульч, судлаач Н.Баярмаа (LL.D)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санал шүүмж - Хуулийн шүүмж №40
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санал шүүмж - Хуулийн шүүмж №40

Энэ хууль нь үзэл баримтлалын хувьд онолын суурьтай, практикт үүсэж болох харилцаа, түүний үр дагаврыг гүйцэд зохицуулсан, хийдэл багатай, функциональ чиг үүргээ аль болох бүрэн хангасан, зайлшгүй тохиолдолд зохицуулагдаагүй харилцааг тулгуур зарчмын дагуу нөхөн зохицуулах чадвартай байх учиртай. Энэ үүднээс хуулийн төсөлд өгөх саналыг дараах бүтцээр бэлтгэн боловсрууллаа. 

 

Зохиогч: Хуулийн шүүмжийг боловсруулсан: Хуульч, судлаач Н.Баярмаа (LL.D)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санал шүүмж - Хуулийн шүүмж №40
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь