Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын төсвийн гүйцэтгэлийн судалгаа - EN

A- A A+
Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын төсвийн гүйцэтгэлийн судалгаа - EN

Энэхүү судалгааны хүрээнд Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл болон тус салбарын хувьд дэвшүүлсэн Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийн байдлыг авч үзлээ. Судалгаагаар эрүүл мэндийн салбарын төсвийн зарцуулалт төлөвлөсөн хэмжээндээ хүрэхгүй байгаа нь харагдлаа. Манай улсын хувьд Тогтвортой хөгжлийн 3 дахь зорилго буюу ”Эрүүл мэндийг дэмжих” зорилгын хэрэгжилтийг хангахад ихээхэн сорилт тулгарч байна. Иймд эрүүл мэндийн салбарын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл, удирдлагыг сайжруулах чиглэлээрх санал, зөвлөмжийг судлаачийн зүгээс гаргалаа. Татаж авах.

 

(Нийтлэлийн линк: https://internationalbudget.org/publications/examining-budget-credibility-in-mongolias-health-sector/)